Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Som sanctus Dionysius han scriffwer ooss trænne ordhen oc skickilse saa siendis, at dhet som gud ær i blant himmerigis herskab, oc een bisp blant kirkins personer, dhet ær een konge i sith righe, saa at alt thet gode som the haffwe, schal rindhe til theris wndersottis gagen, ligerwiss som aff een salig kælle, Dhet ær møghet wskickeligt naar meenighed 36 aff then fordærffwis, aff hwilken hænne bwrde at wænthe sijn salighed,