Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Effther di at gud han ær langt ffraa een tijrannis natwr, da ær oc een forgifftig konge wdi sandhed w synlig for gud, oc æffther di at ingen beest ær skadeligere æn een tijran, da følgher dhet oc skeel at inghen ting ær w synlighere ffor alle mænd. æn een ond konge, Hwem wil begære at læffwe naar som han baade ware hade[35a]lig aff gud, oc forsmaad aff alle mennisken, fordi dhen tid een keysere som heed Octauius Augustus, ffornam, at ther giordis mange baand paa hans hals, oc nar eet forgik tha kom strax eet andhet i stædhin da sagde 55 han dhet lijff icke at wære got, naar som æn wsynlig war for hwer mand, oc skwlle beskerme sijn salighed met saa manghen mands blods wdgydilsse oc fare,