Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhen som maange rædhis, han skall oc wdhen twil, wære ræd for mange, oc dhen kan aldrig wære tryg, som hwer mand ønsker aff dage,