Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhet første kongher bleff till, dha skickedis dhe aff meenighe folkis samtycke, for dheris stoore dygd dher offwer gik meenige folkis dygdher, oc skickede seg møghet effther gwds godheed, Ffordi dha skwlle kongher dhet i hwg komme, dher fførst giorde kongher oc tæncke seg icke at wære konghe naffen wærd, naar dhem fattis dhe wilkoor, hwilke først konger haffwe giord,