Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhet ær wcristeligt at ffor hæffwe seg aff herredømmis titeli, hwilken som manghe hed[39a]ninghe oc forsmaade, Oc dhet som dhe begærede aff hoffrnod, dhet wille de dog icke kallis for affwund, Mæn een cristhen herre han skall hollet for sin ræth, at han kallis dhen som gør stoore oc gwode gerninger,