Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Eet stoort skib. dyre waare. oc møghet gotz. dhe 71 gøre icke een god skipper hoijfærdig, men meer waaghen til dheris berædning, Saa skall oc een god konge wære dess meer waghen, at han haffwer mange at styre oc reghere, oc icke dher aff høyfærdig