Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dog dhet er swoert, at wære een god konge, dha hørir dher møghet meer arbeijde til at wære een ond konge, dhet som schal gøris effther høwiskheedz regell, oc effther natwrrins eenfollighed, haffwer altid myndre wmaghe æn dhet som skal gøris met konst oc omslag,