Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Naar som dhw saa tæncker Dhet orlog lade jeg klogelige ned. dhen splidactighed [47b] stillede jeg wæl for wdhen blodstyrting, dhen tid jeg giorde dhen till høffwitzmand dha ramede jeg 72 meenigheeds bæste, oc giorde mith naffen fwlt, om dw æst een god konge, dha fornymmer dw aff saadan tancke, stoor giede oc lyst wdi dhit hierte, Oc saadan lyst ær een cristhen herre wærd, oc till dhen lyst schalt tw met gode gerninger giffwe deg daglige orsage, oc andhen fatige almwes glæde oc lyst, schal tw ladhe dhem beholde dher dhem bekommer