Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dher ær mange som meene ath dhet ær skadeligt til meenigheds regementhe, om een første ær wijss saa siendis ath hans sind oc hwg bliffwer aff wisdom wanstærk oc ræd, Men dhe skwlle wijdhe at thet ær icke dristighed heller hiertens størke at 73 rædis inthet aff wanwittigheed, mæn meer fordristilse oc w rædelighed oc eet forswffid oc forkrænkt hierte, i andre kællir schall mand fordi søge effther een kongis størke, fordi at i saa maadhe dha ære [48b] wnge oc w forsøgte folk, stærcke, oc galne folk møghet stærkere, Dhet ær een salig rædsle. met hwilken een kændher tilkommendis fare, oc kan fordi fly hænne, hwilken oc fortagher een mand de tingesth som slæmme oc skadelige ære,