Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Om een kaller deg een røffwere. oc een tijrann. i dhet stæd han schal kalle deg een konge, mwnne dw icke dhet tage til mystycke, oc pijne hanwm dher faare, som forskyllet waare thi at thet waare een stoor forhoynilse oc dhen dher bwrde icke at fordragis. Mæn nw schal tw saa tæncke at then møghet meer forhoyner seg selff, dher wil dhet wære een andhen kaller hanwm, Dhet ær meer at wære een tiwff æn kallis æen tiwff, oc større synd at skænde een jomfrv, æn at bræyde dhen dhet giordt haffwer,