Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Ganske klogelige da raadher kongher oc herrer Demetrius Phalereus til at læse i bøgher, thi at the finne dhet offte screffwet i bøgher. som dheris wænnir taare dhem icke till sie, Mæn for han dhet gør. dha schal han beskerme seg met noghen lægedom i saa maade, Maa wel skee, dhen bog dw læss ær dictid affeen heninghe, oc dw æst cristhen som læss i samme bog, dog han scriffwer møghet got, dha bescriffwer han icke rættelig een god konges beelede, thi wogte deg at tw icke altid effther følg dhet som dw der screffwet finner, Mæn begær alting ath [63a] lignæ oc maade effther gwdz regill,