Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Schall oc een konge paa mynnis at thet schall icke æn alth effther følies som dher staar i dhen hellige scrifft Han schall lære oc wiidhe, at dhe strii[67a]dher, mandrab, oc stoor hordhed, som dhet hebraiske folk brwgede mod dheris fiendher, skwlle dragis till ondelige wnderstandilse. oc wdtydning, thi at gørs icke dhet. tha er dhet forgifftigt at læse dhe bøgher som staa i dhet gammill testament, møghet war dhet folk tilstæd effther dhen tids beleylighed, som icke sømmer cristhen folk dher aff hemmelin ær kaliet,