Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Aff inghen hørir mand saa klarlige, saa nyttelige, heller met myndre blygsill sanninghen, som aff bøgher, Men dog skal een konge saa haffwe seg met 95 sijn wænnir, ath dhe som rwnnelige lære hanwm oc paa mynne, tiæne seg dher tak faare, Dhe som daglige om gaa konger oc herrir, dhe kwnne bæst lære oc paa mynne konger baade i thimelig tid nyttelige oc wænlige, Oc fordi bør een konge at fordraghe dhem som dhet icke rættelig gøre, paa dhet at dhe som dhet rættelige kwnne. skwlle icke aff æn andhens wgynst llade. oc gøre dhet som dhe baade wel gøre kwnne. oc dhem bwrde at gøre,