Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

J een stoor storem da lade skibmend sig sije aff hwer mand, i hwor kloge [68a] dhe ære, Men eeth riighe haffwer altid storm, Hwem kan nok priise Philippi (som war konge i Macedonia) ffornwmstige rwnhed, dhen tid han gaff een swend friihed ffordi han paa mynthe hanwm hemmelig, at han saad icke høwiskelige. æn tid som hans kleder waare dragne offwer hans knæ,