Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Twænne tingest som Arisstotiles scriffwer fordærffwe konge dømme, som ære had oc forsmæilse, mod had ær welwilighed, oc mod forsmæilse wrdning, Ffordi da hørir dhet een første till. at acthe grangiffwelige hworlwnde han kan dhet eene faa, oc dhet andhet fly, Had forhwærffwir mand met horheed. wold. forhoynilse. stwmhed. oc roff. oc møghet kan had snarere begynnis æn dhet kan stillis. naar dhet ær begynth, Thi schall een konge i alle maade gøre sith flijd dher till, at han icke falder aff sijne wndersottis kær[74a] lighed, Oc troo megi sandhed at then haffwer faa swenne som icke haffwer sith folkis ynnisth, Twært i mod meenighe mentz gode wilie, oc kerlighed, flyr man seg met the seeder som ær langt fraa tijranne stycker, som ær barmhertighed. lystig tale, rætfærdighed. beqwem omgængilse. oc god wilie, Gode wilie dragher folket til tienste oc høwiske gerningher, oc besynnerlige naar folket seer at the ffaa god løn aff konghen, som got forskyller aff meenigheedhen, Barmhærtighed dragher dhem till goth leffnet. som haffwe wærid onde, naar som han betheer hoob till naade, dhem dher wilie gamble synder aff lægge met ny gode gerninger, Beqwem omgengilse hwn føder anthen kerlighed. heller oc hwn minsker had. Oc dhen dydg i een [74b] stoor herre ær møghet meenigheden taknemmelig,