Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Ær dher oc een orkeløsh hob till dher mand kalier hoffmend oc rytthere som ær møghet forgifftige, aff hwilke alt got ffordærffwis, oc alt onth opkommer, oc ffordi ær dhet saa at konghen fordriffwer saadan pestelentz aff sijne land, dha skall der møghet myndre wære at pijne met low. wdi hans meenighed,