Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhet war skicket at wrag som ær [98b] skibbrødhet gotz skwlle anammis oc gæmmis aff konghens fogedher, icke dog saa at thet skwlle høre konghen heller hanwm till, mæn paa dhet at thet skwlle icke komme i fræmmede hænder oc war thet saa at inghen kom oc kraffde paa samme gotz, tha skwlle thet bliffwe konghens oc icke før, Mæn nw see wii at bliffwer noghet borthe i strandhen. i hwad maade thet skeer, dha holler fogedhen dhet strax for sith, oc ær møghen wmilder æn strandhen war, ffordi dhet som stranden haffde ladhet een skibbrødhen mand, dhet tagher konghens fogede till seg, ligerwiis som een andhen storm oc eeth bag wædher,