Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Inghen skall heller her roobe i mod saa siendis, wdi saa maade foragtis kongens førstelighed, ther bøør ath wære i stoor reuerentze oc wrdning, oc dher till wkrænkt, ffordi ath i [1o1b] sandhed dha høris hwn i saa maadhe wed sijn tilbyrlige ære, oc reuerentze. nar folket forstaar at han ær saa waaghen herre, at jnghen ting ær hanwm skiwld, saa wiis at han weed i hwilke ting hans førstelighed bør at agtis, saa barmhertig at han icke will hæffne synd, wdhen nar meenigheden haffwer dhet beehoff. Cesar Augustus giorde sijn førstelighed møghet merkeligere oc tryggere, met then naade han giorde met Cijnna æn han haffde [met] stoor pijne plaghet hanwm, oc dhet haffde dog icke bleffwet dess bædre,