Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Icke twil meg dher paa (høybaarne førsthe) at tw haffwer ey dhet sind, oc æst fød dher till oc lærd aff gode oc wkrænckte mend, Thi dhet som i gen staar, bedher jeg at Christus Jesus størst oc allerbæst will giffwe thin fromme willie, oc agth. god lycke. oc framgang. Oc som han haffwer giffwet teg riighe wdhen blodstyrning, soin beware teg, oc thet wblodigt. Han glædis at han [131b] kallis fredsins konge gøre seg forthi [at wij] aff thyn godhed oc wiisdom motthe een tid aff daarlige orlog bliffwe leedige oc ffrii The ondhe ting som ære fframffarne skwlle offwer tænkis oc priise oss freed oc gamble 159 tiids modgang oc plaghe skwlle dwbill gøre oss dyne welgerninghers godhed oc naade,