Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke achte och holde wdth aff wort herskab oc offuermendt.