Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[1598-15] Han moste heta en Beemesk kiettere, then helge [A4b] kyrkies och gudtz foractere,