Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[15922-24] Såå giffuer och Paulus Helie fore thet 263 gambla ordhspråket ther man plägar seya, ath munkar och prester skole willa werldena, och wender thet jn påå Martinum Luther och hans anhang,