3 Erasmus: En cristhen Førstis Lære. 1522. | Utrykt. Tekstgrundlag: Hdskr. Ny kgl. Saml. 247,4·, samtidig Renskrift, med Paulus Helies egenhændige Rettelser. Disse er altid angivne, medens Skriverens egne Rettelser kun undtagelsesvis er medtagne. Mindre Ændringer i Tegnsætningen og Tilføjelse af ø-streg er ikke angivne. Sammenlignet er Udgaven, Roskilde 1534 (cit. 1534), som vil blive trykt i sin Helhed i 5. Bind.

5,1 Høybaarin] Init. mgl. | 5,11 bwdhet)] Parentes mgl. | 8,32 hemmerigis] Hdskr. -rigz (el. -riget). | 9,4-5 igni combusti] Rett. af P. H. fra in antiquo foro ciuitatis Haffniensis per ignis conflagracionem. | 11,2 Hwor] Init. mgl. | 11,6 giort)] Parentes mgl. | 11,6-7 som een ... natwr] Rett. fra Men then som tæckelig oc sagtmodig natwr haffwe. | 11,14 og] Saal. hdskr. | 11,24. gaghen] Saal. opr., utydelig Rettelse. 1534: gaffn. | 12,9 omvændis] Hdskr. omwændis. | 13,11 belede, stytther] Fejl for belede-st.; Erasmus: statuæ; men 1534 som her. | 14,24 i] Urettet Skrivefejl? 1534 mgl. | 15,4 for ... æn] Rett. fra at hade . . men. | 15,10 omgengisse] Overstreget. | 15,22 bliffue] Hdskr. biffue. | 16,12 salighed] Rett. ved Overstregning fra lyksalighed. | 16,21 gerighed.] Herefter mgl. meer till fred end till orlog, meer till wanmectighed end till wredelighed (Saal. 1534 og Erasmus.) | 17,13 flij der] Hdskr. flijder. | 18,10 til] Tilf. af P. H. | 18,27 ffordærffwer] Hdskr. ffordæffwer. | 18,29 konge børen] Rett. af P. H. fra kongelig(?) | 20,31 stoore] Fejl i hdskr. for støerre (1534). | 286 21,22 al] Urettet Skrivefejl? 1534. mgl. | 22,19 død] Tilf. af Udg. | 24,16 al] Urettet Skrivefejl? 1534 mgl. | 25,6 i] Ber vist slettes, men 1534 wdi. | 26,20 purpur,] Komma Skrivefejl ved Linieskifte. | 26,27 fæderlig] Rett.fra farlig. | 27,11 klæd] Hdskr. klæld. | 27,15 konge ... æst] Tilf. af P. H.; Læsemaaden thu usikker, maaske dhu, det meste af I. Bogstav bortskaaret. | 27,30 holle] Tilf., vist af P. H. | 28,13 hørir] Tilf. af Udg. | 29,32 Nota bene] Tilf. af P. H. | 30,2 rætfærdigheed, baade] Fejl for rætfærdigheeds baade, men = 1534. | 30,10 dhin wredhe] Rett. fra dhem wredhe, men er vist Fejl for dhin wreth; Erasm. injuriam; men 1534 wrede. | 32,30 fordi] Herefter at udstreget. | 33,13 wkysk] Hdskr. wskysk. | 34,1 fordi] Tilf. af P. H.

| 34,28 ting] Rett.fra tingest. | 35,5 kant] Tilf. af P. H.

| 35,14noghen]Rett.af P. H. fra inghen. | 35,16 schalke] Rett. af P. H. fra falske. | 36,30 ær] Hdskr. æ. | 36,31 fra] Rett. af P. H. fra fraa(?). | 37,25 waare] Rett. af P. H. fra wore. | 37,26 spare] Saal. P. H., det opr. utydeligt. | 38,7 een] Tilf. af P. H. | 38,14 een] Tilf. af P. H. | 38,22 nw] Tilf. af P. H. | 38,31 inthet] Tilf. af P. H. | 39,6 han] Tilf. af P. H. | 39,12 skælne] Rett. af P. H. fra skillie. | 39,3O aff] Rett. af P. H. fra met grum. | 40,4 dhe] Tilf. af P. H. | 40,10 den] Skrivefejl for dem; 1534: thenom. | 40,25 hielpe] Rett. af P. H. fra helpe. | 40,32-41,1 hwilket ... rede løn] Rett. af P. H. fra hoss hwilked løn ær altid redhe till dhem som gode ære til: [hwi]lket som altid [haff]wer løn til dhem [som] ere gode, men dette er igen overstreget, og den ny Rettelse indført. Nogle Bogstaver i den første Rettelse er bortskaarne, og af den anden er maaske kun de to sidste Ord med P. H.s Haand. | 41,6 sijn] Rett. af P. H. fra sith. | 42,13 falsk] Rett.fra falskheed. | 42,18 falske] Skrivefejl for schalke? (saal. 1534), jfr. 35,16 og næste Note. | 42,27 schalke] Rett. fra falske under Skrivningen. | 43,8 oppaa] Tilf. af P. H. | 43,25-26 wsamdrægtighed] Hdskr. wsamdræg||hed. | 43,26-27 lader... ting] Rett. af P. H. fra hader han dhem strax, oc aff taale dhed, fordi at han weed at saadan tingest. | 44,6 ting] Rett. fra tingest; ligesaa 45,16; 54,19.24; 56,14; 58,18.21; 60,16; 79,28. | 44,27 mægtig] Rett. fra des mægtigere. | 44,29-30 han well wed] Tilf af P. H. | 45,8 bijer] Rett. af P. H. fra bii. | 287 45,17 saa] Tilf. af P. H. | 46,1 imago] Herefter overstreget pictatur. | 46,16 edert] Rett. af P. H. fra edre(?). | 47,17 hwstrwr] Rett. af P. H. (fra hwstruwr?). | 47,23 hooss] Rett. af P. H. fra hwss. | 47,26 sijne] Rett. af P. H. fra syn. | 48,23 oc(I)] Rett. af P. H. fra at. | 48,30 strax ... ny] Rett. af P. H. fra strax paa dhet ny hungrir igen. | 49,2 schall] Derefter overstreget mennisken oc. | 49,10 meer] Tilf. efter Skrivningen. | 49,23 er] Tilf. (af P. H.?). | 49,28 staar] Rett. af P. H. fra stoor. | 50,26 eens] Rett. af P. H. fra dheris. | 50,20 forderffwe] Rett. af P. H. fra fordhriffue(?). | 51,12 andhen] Rett. af P. H. fra andre. | 51,18 han . . . folk] Tilf. af P. H. | 51,25 dher] Rett. fra den som. | 51,31 f'aa] Tilf. af P. H. | 52,1 seeder] Rett. af P. H. fra sædher. | 52,6-7 saadan... skalkhed] Rett. af P. H. fra des regementhe met falskhed. | 52,25 ganghet] Rett. af P. H. fra goed(?). | 53,3 forfarin]Hdskr. forfarinn. | 53,22een(2)]Rett. fra leesage. | 54,12 skalkagtig] Rett. af P. H. fra falskagtig. | 54,23 dhet] Tilf. af P. H. | 54,25 ond] Rett. af P. H. fra wnd. | 54,29 baand] Rett. af P. H. fra bwnd. | nar] Tilf. af P. H. | 55,8 nota] Tilf. af P. H. | 55,17og I8 om] Rett. af P. H. fra offwer. | 55,24 gwds] Hdskr. gwd. | 56,5 ond] Rett. fra gwod (af P. H.?). 56,13 waare] Rett. af P. H. fra ær. | 56,14 nota] Tilf. af P. H. | 56,26 oc] Rett. af P. H. fra dhet. | 56,27 een mantz]Rett. af P. H. fra ær, | 57,1 herredømme] Rett. af P. H. fra herredom. | 57,2 alle, oc dhet] Rett. af P. H. fra alle sammen, oc dher. | 57,3 dhet] Rett. af P. H. fra hwn. | 57,5 dhet] Tilf. af P. H. | 57,11 gaa] Tilf. af P. H. | 57,31 at... creatur] Tilf. af P. H. | 58,1 maade] Tilf. af P. H. | 58,9 inghen] Tilf. af P. H. | 58,14 hooss] Rett. af P. H. fra hws. | 58,19 wil] Tilf. af P. H. | 58,20 een] Rett. af P. H.fra æn. | 58,25 nota]Tilf. af P. H. | 58,27 saa] Hdskr. vist soa. | 59,10 heedinske] Rett. (af P. H. ?) fra heedniske. | 59,17 konge] Tilf. (af P. H.?). | 6o,3o een] Tilf. | 69,32 haffde hanwm] Rett. af P. H. fra hanum haffde. | 61,7 dw] Tilf. | 61,20 een] Tilf. af P. H. | 61,22 han] Tilf. af P. H. | oc] Tilf. af P. H. | 61,32 ij blant]Tilf. af P. H. | 62,9 alle... fornymmer] Rett. af P. H. fra fornymmer alle creatur. | 62,18 dijth] Rett. af P. H. fra thet. | 64,11,12og19 288 cristen] Rett. fra cristne. | 64,20 ffbrdi at] Herefter glemt han (saal. 1534). | 64,25 saa] Tilf. af P. H. | 64,30-31 icke ... dhem] Rett. af P. H. fra dhem icke halffdelin. | 65,14 men] Hdskr. met. | 65,23 konge] Hdskr. kongis. | 65,28 dith] Rett. af P. H. fra dhet. | 66,7 bør] Hdskr. bor. | 67,5-6 dith eghet] Rett. af P. H. fra thet. | 67,I6 at] 1534: oc. | 67,18 gangne] Snarere gagene, vist rettet under Skrivningen fra gagen. | 68,8 dith] Rett. af P. H. fra dhet. | 68,10 maadelige gode] Rett. af P. H. fra mandelig wskyllige. | 68,16 da] Tilf. af P. H. | 68,29 dhen] Hdskr. dhem. | 69,11 moo] Rett. af P. H. fra met. | 69,24-70,1 Exempil... lære] Dette Stykke staar ogsaa i Hdskr. Bl. 49b, hvor det er overstreget, ordret som her. | 71,13-14 icke megett] Tilf. af Udg. efter 1534. | 71,23 at] Tilf. af P. H. | 71,24 dher] Rett. fra dhet. | 71,32 høffwitzmand] Hdskr. snarest hæffwitzmand. | 72,1 giorde] Hdskr. gorde. | 72,3 dhit] Hdskr. dhet. | 72,23 hanwm] Herefter overstreget dhet. | 73,2 forswffid] Rett. af P. H. fra forswfed(?). | 73,13 synlige] Rett. fra syndelige. | 74,20 Se Noten til 69,24. | 74,24 halsbaand] Overstreget og forsynet med Henvisning, men ingen Rettelse indført; 1534 som her. | 75,2 at] Tilf. af P. H. | 75,29 noken] Saal. hdskr. | 75,3o at] Hdskr. at at ved Linieskifte. | 76,1 ære] Tilf. af Udg. | 76,17 er] Tilf. af P. H. | 76,20 kase] Tilf. af P. H. | 77,9 sannelige] I Hdskr. med stort S, saa der burde vare sat Skilletegn. 1534 har Spørgsmaalstegn. | 78,26 gaar] Rett. af P. H. fra ær. | 79,18 kommer] Tilf. af P. H. | 79,21 Fordi... rette] Tilf. af Udg. efter 1534. | 80,17 fwlhed] Rett. af P. H. fra slemhed. | 83,13 føge ting] Tilf. af Udg. efter 1534. | 83,14 falskir] Hdskr. falkir. | 83,14-15 straffis] Hdskr. traffis. | 83,17 Oc gud...] I Randen Nota. | 86,12 sware] Hdskr. swære. | 88,16-17 opnæffnis] Hdskr. snarest opnæmffnis. | 88,I9 ær jeg] Rett. fra han ær, men Overstregningen af han er glemt. | 88,27strax]Tilf. af P. H.(?). | 88,3o I Randen senere tegnet H S S (fra neden opad). | 89,4 bebwnne] Hdskr. bedwnne, 1534 besorne. | 89,5 konge] Tilf. af Udg. | 89,8 hanwm] Hdskr. hanwmz (hanwmet?). | 89,13 bøgher] Hdskr. bogher. | 89,28 ond] Tilf. af Udg. efter 1534. |90,11 at] Fejl for aff (saal. 1534). | 9o, 3o meningher] Hdskr. menigher.

289

| 91,1 merkeligere] Hdskr. merkelige. | 91,21 till]Fejl for tiid (aff gammill tiid 1534). | 91,24 dher faare] Tilf. i Hdskr. | 93,26 aller] Foran Ordet udstreget ald; jfr. 21,22, 24,16. | 94,24 bliffwe] Hdskr. bilffwe. | 94,32 konge] Hdskr. konger. 96,2 kænner] Rett. fra kæmmer. | 96,22 gør] Saal. Hdskr.

| 97,6 gagen] Snarere gangn; ligesaa 103,29. | 97,24-25 Schal... visdom] Fejlagtig Gentagelse af 74,21-22. | 98,5-6 hwilken] Fejl for hwilke(?). | 98,16 hwes] Til dels overstreget, men ingen Rettelse indført. | 99,2 konghen] Hdskr. koghen. | 99,15 goth ær] Hdskr. goth ære. | 100,5 oc] 1534: at. | 100,28 lange] Rett. fra lande. | 101,7-8 wrdning] Rett. fra wurding (1534 acht). | 101,31 fødis] Hdskr. fodis. | 102,16 lære] Saal. Hdskr. | 102,22 smigkerii] Saal. Hdskr. (jfr. L. 9); 1534 smyckery. | 103,6 noket] Saal. Hdskr. 103,32 wdhi] Hdskr. wdhen. | 104,6 forste] Fejl i Hdskr. for første. | og] Rettet (ufuldstændigt) fra op til o c (eller og), næppe til at (som 1534 har).

| 104,28-29 Sielsins ... swndhed,] Tilf. af Udg. efter 1534.

| 105,3 han] Tilf. af Udg. efter 1534. | 105,5-6 om ... men] Tilf. af Udg. efter 1534. | 105,9 og] Saal. Hdskr. | 105,11-12 meeningheed] Saal. ogsaa 147,4. | 105,17 folket] Tilf. af Udg. efter 1534. | 106,16 i] Hdskr. i i ved Linieskifte. 106,18 tratthere] Saal. Hdskr. for tracthere. | 107,5 bescriffwe] 1534 bedriffue, Erasmus: reniti. | 107,8 gammill] Hdskr. gammll. | 108,3 hans skat] Hdskr. han skat. | 110,15 kleder] Hdskr. kledre, 1534 klede. | 112,12-13 han... sætthe] 1534 mand ... acte. | 113,1 wndersotte] Hdskr. wndersøtte.

| 113,6 gøre] Tilf. af Udg. efter 1534. | 114,11 og 114,28 som] som som ved Linieskifte, men det sidste overstreget. | 114,27 møget mænd] megen low, men 1534. | ær] Hdskr. ære. | 115,15 men] Hdskr. met. | 115,17 høwisth]Hdskr. howisth. | 116,22 men] Hdskr. met. | 118,12 pijnes] 1534 pyne. | 118,19 aff] Bør udgaa;mgl. 1534. | 119,12 een] Hdskr. ee. | 121,26 saa] Derefter har Hdskr. Komma, som burde være beholdt. | 121,28 wanwittig] Rett. fra wanwittighed. | 122,11 kan] Hdskr. kan han. | 123,28 æn dhe] Rett. af P. H. fra ær thet. | 124,12 wd] Fejlagtigt paabegyndt wden, bør slettes. | 125,I9-20 anthen] Hdskr. anthet. | 125,20 konghen] Maaske tilf. af P. H. | 126,23 møghen] 1534 meget. | 126,29 konghens] Hdskr. 290 konghen. | 127,30 kand inghen hielpe] Tilf. af Udg. efter 1534. | 128,24. hæffne] Hdskr. hæffen. | 129,10 høris] 1534: holdis. | 129,19 met] Tilf. af Udg. efter 1534. | 130,23 meeningher] Hdskr. meenigher. | 130,31 kaaghler] Hdskr. kaagher, 1534 kaagler. | 130,32 ær] Hdskr. ære. | 131,8 dher] 1534: then som. | 131,23 thet] Rett. i Hdskr. til the (=1534). | 132,5 hand] Tilf. af Udg. efter 1534. | 133,6 lyder] Tilf. af Udg. efter 1534. | 133,21 møghen] 1534: megett.

| 134,28 fordom] Fejl i Udg., Hdskr. for dom. | 135,21 han] Hdskr. kan. | 136,13 mod] Herefter udeladt at i Udg. (efter 1534). | 138,10 tyrkir] oc tilf. 1534. | 138,12 bierg] Rett. af P. H. fra biægrig. | 139,2 at] Rett. af P. H. fra oc.

| 139,4 Konge gifftermaal] Nyt Afsnit i Hdskr. (og 1534). | 139,9 wæll] Fejl for wall? 1534: skell, Erasmus: delectum. | 141,30 kan] Tilf., maaske af P. H. | 142,3 meening] Hdskr. meenig. | 142,29 persaris] Fejli Udg. for Persarum. | 143,4 fordærffwe] Fejl i Hdskr. for fordreffue (saal. 1534). | 143,11 som ær] Hdskr. som ære. | 143,29 saa . .. øre] Tilf. af Udg. efter 1534. | 144,1 øffwer] Hdskr. offwer. | 144,5 meeningher] Hdskr. meenigher. | 145,27-28 anrørindis] Saal. 1534, Hdskr. awrørindis. | 147,4 rneeningheed] Saaledes Hdskr., jfr. 105,12. | 147,9 dhet] Rett. efter 1534; Hdskr. dher. | 147,28 widh] Hdskr. w widh. | 148,8 nogher] Eller: noghre, Hdskr. forkortet. | 148,19 offwer lægge se] contempletur Erasmus; 1534: offuerweye seg; | 150,19 leedhe] Herefter mgl. vel seg, jfr. 1534. | 150,29 fordømmer] Hdskr. førdømmer.

| 1511,I5 Som] 1534: Somme; Erasmus: Quædam. | 151,20 malem] Eller malmm (forkortet). | 152,16 sag] Hdskr. sagt.

| 153,1-4 dha . . . ræth] Tilf. i Randen; manghen (l. 3) tilf. af Udg. efter 1534. | 153,15 fare] Tilf. af Udg. efter 1534. | 155,17 mange] Tilf. af Udg.efter 1534. l 155,18 søss] Hdskr. siøss. | 156,1 førmøghet] Saal. Hdskr., jfr. 150,19. | 156,2 dheris] Hdskr. aff dheris. | 156,18 alle feyde] Tilf. af Udg. efter 1534. | 156,20 ware] 1534: wore. | 156,28 cristhen] Tilf. af P. H. | 156,30 Salomonem] Hdskr. Salomonen. | 157,1 dømmir] Erasmus: censes; 1534: raader. | 157,7 folk] Tilf. af Udg. efter 1534. | 158,5- 6 oc ... Nar] Saal. Hdskr. for Oc ...nar. | 158,6 att] Tilf. af Udg. efter 1534. | 158,26 oc(1)] 291 Hdskr. om. | 158,27 soin] Opr. skr. som, rett. til siin (siden?) eller soin; 1534: saa. | 158,29 at wij] Tilf. af Udg. efter 1534.