Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 1. Bind / ved Marius Kristensen. - 1932 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

161 Epistola ad Johannem Laurentii. 1523.

Utrykt. Tekstgrundlag er følgende Haandskrifter og senere Tryk: Aa. Mag. P. Lucoppidans Afskrift i Ny kgl. Saml. 561, fol. - Ab. Afskrift herefter for Gram i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet. - Ac. Afskrift i Langebeks Diplomatarium, iflg. en Blyantsnotits af Gram afskrevet efter Th. Br. Bircherod. - Ad. Afskrift af N. Foss i Gl. kgl. Saml. 2548,4to. - Ba. Afskrift med Langebeks Haand i Ny kgl. Saml. 1136,4to. - Bb. Rettelser i denne Afskrift med Langebeks Haand, formodentlig efter et nyt Eftersyn af Originalen.- Bc. Aftryk herefter i Dänische Bibliothec I, 36-49 med enkelte yderligere Rettelser, formentlig ved Langebek. - Bd. Ny kgl. Saml. 1137, 4to, Afskrift efter Kladden til Ba. -Be. Pontoppidans Aftryk i Annales II 784-85 og 881-83.-Disse Tekstkilder indeholder de to her S. 161-164 og 175-183 trykte latinske Breve og (med Undtagelse af Ac) tillige et latinsk Brev fra Roskilde Domkapitel til Grev Christopher (1534), efter Angivelse forfattet af Paulus Helie, som vil blive meddelt paa sin kronologiske Plads. Aa er benyttet som Hovedkilde, men Rettelser indført fra de andre (dog ikke fra Ab), ligesom disses Afvigelser, fraregnet afgjorte Afskriverfejl i Ac, anføres. Stavning og Interpunktion skyldes Udgiverne.

163,7 vero] Saal. A og Bb, mgl. Bad. | 163,16 etiam] Bad: magis. | 164,6 sategerunt] saal B, A: satagerent. | 164,13 omnem] B: omnium. | 164,14 preter] B: per. | | 164,16 etiam] Saal A og Bb, Bad: magis. | 164,17 usu] Saal. AaB; Acd: usui. | 164,18 meliori] B: meliore. | 164,20 iam magis] Mgl.iBd. | 164,21 siue] Bad: se:; Bbc: sen. | 164,22 siue etiam] Bade: sed magis; Bbc: seu etiam; Ad mgl. etiam. | 164,23 nihil] Bbc: nil. | 164,28 nimis est perspecta] B: nimis perspecta est, et (Bde mgl. et). | 164,30 etiam] Bade: magis. | 164,32 die] Mgl. iB. | 164,32 Septembris] Herefter har Aabd: Mag. Johannes Laurentii Nestvedensis Ecclesiæ Roschildensis Canonicus (ad qvem hæ literæ scriptæ sunt) obiit Anno 1557, 24. April., ut ex Epitaphio eius in templo Roschildensi constat (Ad: patet). B har: Erat hic M. J. 292 L. Neostadiensis, Eccl. Rosch. Can., qui obiit 1557, d. 24. April., ut ex .... patet.