165 Christiern den Andens Rimkrønike.

Utrykt. Tekstgrundlaget er: Aa. Hdskr. Addit. 494,4·(Kbh. Univ. Bibl.), samtidig Afskrift med en Haand, som ligner P. H.s meget, men dog ikke er hans. Adskillige Skrivefejl røber, at Afskriveren har misforstaaet Teksten. Hvor m, n, u og i følger efter hinanden, er der oftere en Streg for lidt, saal. i kominn (el. kommin) 168,5, menniskin 168,13, Christendommin 168,22, mangin 168,23, mundt 168,25 osv. I mennig 170,11 er der 6 Streger, og der burde derfor snarere have været trykt menning(jfr. 105,12 og 147,4) ligesom konning 171,29, 172,3, hvor nnin ogsaa kun har 6 Streger. - Ab. Hdskr. i Linköping, Benz. Saml. Nr. 51 fra 1520-erne, svensk "Oversættelse" af en næsten identisk Tekst. Trykt i Klemming, Sv. medeltidens rimkrönikor 111, 213 ff. over Stregen. - Ac Hdskr. Sth. kgl. Bibl. D. 2 ("Spegelbergs bok"), skrevet af Biskop Hans Brasks Skriver, Præsten Johan Spegelberg, kort efter 1523, maa nærmest kaldes en metrisk udglattende Omskrivning af Teksten, men dog med en Del oprindeligere Læsemaader end Ab. Trykt hos Klemming sst. under Stregen. - Ba. Hdskr. Ny kgl. Saml. 937,4°. Afskrift fra c. 1700 af en noget omarbejdet Tekst. Aftrykkes nedenfor S. 296 ff. - B b. Aftryk efter et andet nu ukendt Haandskrift af samme Tekst i Suhms Nye Samlinger IV, 3. og 4. H., S. 34 ff. - C. Omarbejdet og udvidet svensk Tekst fra Begyndelsen af det 17. Aarh. Hdskr. i Engeströmska Saml. i Sth. kgl. Bibl. Denne Form, hvoraf en Del - særlig Udvidelserne - er trykt hos Klemming S. 231 ff., tages der her ikke Hensyn til.

167 I Aa er Teksten vist opstillet i Liniepar, selv om Afstanden mellem disse kun er svagt markeret. | 167,2 ij grundtt] Abc: aff hiertans grund. | 167,3 giffuer] Ab: giffwe (Ac: honom bør). | 167,5 ther] Abc: thå. | 167,7 herdig] Ac: herdog; Ab: hertogh(!). | 167,11 sparde] Saal. Abc; Aa: spurde. | 167,15-16 mgl. i Ac. | 167,18 ij Norie] tilf. efter Ac(b) (mett biispiir mgl. i Ab); mgl i Aa; | 167,19 siiden] Mgl. i Aa, tilf. efter Abc. | 167,20 saa lenge] thet tilf. Ab (Ac: till tess.). | 167,21 førde] Abc tilf. oc. | 167,22 och quindt] Fejl for: 293 om kind? (Ab: så mongh ögon ock kin; Ac: monger fager kind; jfr. B). 168,2 megitt] Ab: med alle; Ac alle. | 168,6 beuijste] Ab: beuisth (omdigtet i Ac). | 168,8 Herefter har Ac følgende, utvivlsomt tildigtede linier: Sedan fik iak rikit met dektingan Stocholm var ekke got at twinga. | 168,I0 Herefter har Ab følgende linier: Aldrick hade iack thå Swerige fåth hade icke min falska breff fore gåth. | 168,11 dog] Abc: thå. | 168,15 eij huad] Saal. Abc; Aa: ijhuad. | 168,16 skalcke] Abc: falske.

| 168,22 Christendommin] Abc: verdhen (= B). | 168,23 loedtt affhugge och brende] Ab: åffhogg och brende; Ac: darffuade. | 168,23 erlig]Mgl. AbcB. | 168,24 Ab: szom gud hade Sweriges riike förlandt; Ac: for vtan skäl oppo myn san. | 168,26 bliue] Abc:haffue. | 168,28 hagde verridtt mig] Ac: mik haffde varit; Ab: wåre mik så. | 168,30 skulle æij verre thennom] Ab: ey skulle them bliffua; Ac omdigtet. | 168,31 och . . . krone] Ac: iak kröntis ther. | 168,31 oc louede gud] Ab: åff lewandes gud(!) | 168,32 thet] Mgl Ab; Ac omdigtet.

| 169,2 thet ... sindt] Ac: mit falska sin. | 169,5 affhugge] Ac: halshugga. | 169,6 aff mig] Ac: them; Ab tilf.siig foranaff.

| 169,7 edeliig] Abc: edelinge, | 169,8 Ac: oc än flere iak vil ey liwga; Ab: thet giorde förreddare szom them belwge; derefter tilf. Ab: Alle them szom mik tienthe bästt them återlönte iack aldra wärstt. | 169,1o gode herrir] Ac: sin herra. Efter linien tilf. Ac: the tyske raddo fast ther till som ene ville regera köpmans spill. | 169,11-12 Omdigtet i Ac til fire linier. | 169,14. støff] Ac: stop; Ab: mwllen. | 169,16 ieg troer] Mgl. Ab; Ac. omdigtet. | 169,18 døde] Ab: rothne. | 169,19 brende] Ab tilf.:honum; Ac tilf.:honom oc barn. | 169,2o onde] Abc: en. | 169,22 gamle gode] Ac: besta. | 169,23 clostiir] = B, men mgl. Abc. | 169,25og31 sencke] Ac: drenkia. | 169, 29-30 Ac: iak lot hardeliga binda til död noger nada met them göra iak allom förböd, | 169,31 skidit] Abc: skitit; Aa: skindit. | 170,1 sadant] Ab tilf.: mord; Ac omdigtet. | 170,3 mueligt] Ab: mykit(!). | 160,4 mange] = Abc; jfr. BrøndumNielsen, Sprogl. forfatterbest. s. 101. Anm. (om manglende hvor foran meget, mange). | 170,4. døditt och] Mgl. Ac. | 170,5 eij (2)] Mgl. Aa, tilf. efter Abc. | 170,7 tacke] Ac: hielpa. | 170,9 aff quinde] Ac: met Sibritz. | 170,11 mennig] Aa 294 (snarest): menning; Abc B: mit rikesens. | 170,12 eij megitt] Ab: inthet; Ac omdigtet. | 170,13 Sibritt] Hans Tollere tilf. Abc; Ac omdigter 13-14 til 4 linier. | 170,15 baade] Mgl. Aa; tilf. efter Abc. | 170,16 sijsze] Ab: toll. | 170,16 stor (2)] Abc: myken. | 170,17 stor] Abc: swår. | 170,18 oc saa] Mgl. Abc. | 17o,28 Ac: vort thet Danmark til lithet gangn.

| 170,28 saufn] Ab: sångh(!). | 171,3 siisze] Ab: skatta.

| 171,4 Ac: ey eller all myn forbud holla. | 171,5 Dannemarcks] Saal Abc; Aa: Dannemarck. | 171,7-8 Ab: Allre monde the then mackt i Danmark fonge/ther the haffde ackt förlonge. Ac: the mena nw makt j Danmarc fonga/som the haffde actid for longa. | 171,8 act] Aa: att. | 171,9-10 natt .. lag] Ac: altid; at the ey setia pa lybzska sin lith. | 171,10 fellig eij] Ab: foll eller. | 171,11-12 Mgl i Aa, men findes i Abc og B; II her efter Ab (Ac har danskom for danske mendt Ab); 12efterAc(Ab har føgha fructh for fikan, jfr. B). | 171,14 vdin sag] Ab: wthen breff; Ac: mot dom. | 171,15 skickitt mig ij] Ab: beskickat; omdigtet i Ac. | 171,18 wurte] Ab: tenckte; Ac: actade. | 171,19 penninge] Saal Abc; Aa: pundtt. | 171,20 Aa: met kunde jeg aldrig bliffue fuldtt, rettet efter Abc.

| 171,22 dijrebar] Abc: dyra. | 171,23 bondin ij] Ac: bondans. | 171,24 staadir] Ac: stackara. | 171,24 mørcken] Mgl. Abc. | 171,25 skendelig] Ab: skemmeligit; Ac: klippingx. | 171,29 ieg.. konning] Ac: the kalla mik. | 171,30 oppaa] Saal Abc; Aa: paa. | 172,1-2 Mgl i Abc. | 172,3 kiep] Aa: keip. | 172,3 thennom] Mgl. Abc. | 172,4 Ac: the som monde fran mik falle, | 172,6 eij] Ac tilf.: lenger. | 172,7 gaas] Ac:godz(!). | 172,9 faar] Abc: för(!). | 172,9 øgh] Abc: hors. | 172,10 til .. feste] Ab: thå mick op festa; Ac: skat aff festa. | 172,11 penninge] Saal Abc: Aa: pundt.

| 172,12 Derefter har Ab(c): Kyrker ock closther biscopar ock presthe/huar tridie pening lath iack åff them eske/Jnthet skulle ther wndhentagit ware/huatt heller the hade mindre eller mere/Wåre the fatige eller riike/thå skulle the alle then tridie pening giffue/Then skatt skulle the mick faå/om the skulle met mick i Danmark boo/Presther skulle huarken haffua mör eller suena/men leffua wedt halff sin tighende (oc säd tilf. Ab) alene/ Off boo ock pening horss ock koo/åker ock äng marck ock skogh.

295

| 172,13 thennom] Abc: the. | 172,13 mact] Ab: marck(!).

| 172,14 att verre] Ab: til; omdigtet i Ac. | 172,18 dagligen] Ac: her epter. | 172,20 mangin] Mgl Abc. | 172,21 alt] Mgl Ab. | 172,22 mandtt] Ab: annan. | 172,23 bispers] Ab tilf. breff(!). | 172,24 Derefter har Ac: mik var tha inte annet j hender sat/en kronenes ränta oc aarlig skat/oc ey kirkio eller closter regera/eller frelsis bönder mindre eller mera/ än tha at iak giorde ther j mot/at monger bide thet aldrig both.

| 172,27 Och . . brugede] Ac: iak tog thet stycke aff. | 172,28 siet] Ab: ficth; omdigtet i Ac, ligesom følg. Linier. | 172,32 act] Ab: alth. | 173,2 bliffue .. ellir] Ac: vara i lagen. | 173,4 saa] Mgl Ac. | 173,4 formindske] Ab: minska. | 173,5-7 Omdigtede i Ac. | 173,9 riidirskabit] Ac: frelsit. | 173,10 gylden] Abbreviatur i Aa. | 173,11 Paa] Saal. Abc; Aa: Saa. | 173,12 herrir] Abc: herskapp. | 173,14 met]Ac:the. | 173,15 landtt] Ab: län. | 173,16 adelin] Abc: ädla. | 173,17 meinte .. heffne] Ab: wille .. haffua hemnet; Ac: tykte .. hempna. | 173,18 Att] Mgl Abc; omdigtet i Ac. | 173,2o kunde] Abc: skulle. | 173,21 enndtt] Abc: tenckt. | 173,23 the] Saal. Ab; Aa: tho; omdigtet i Ac.

| 173,24 dagliige] Abc: för peninga. | 173,25 faa] Mgl Ac. i 173,26 med .. sindt] Ac: epter vilia myn. | 173,26 tijrannie] Ab: tyranne. | 173,28 ieg.. mandt] Ac: ingen man skulle. | 173,31-32 Mgl i Abc. | 174,2 til .. till] Ac: oc mik til skada oc. | 174,3 lodt fordriffue] Abc: fördreff. | 174,4 boo] Abc: bodde. | 174,4 Amager] Ac: Amakers; Ab: Armego; Aa: mange. | 174,7 the .. icke] Abc: Ther icke (ey) sådde. | 174,11 viduer] Ac: änkior. | 174,11 som hagde nødtt] Abc: som gud (mick) bödh. | 174,12 som .. brødtt] Abc: szom war i nödh. | 174,15 Om] Ac: aff. | 174,15 min gierning] Ac: thetta. | 174,18 ijncker och vndrir] Ac: är opfylt. | 174,19 Vtij .. tijrannir] Ab: J thirannes stycker. | 174,21 Fallaris] Ab: Pharao; Ac mgl. | 174,23 tijrannie] Ab: thirannes; Ac: tyranna. | 174,23 onde gerning] Abc: ogherning. | 174,24 kand .. en] Ab: ock; omdigtet i Ac.

| 174,26 huerckin .. eij] Ac: lithet. | 174,28 frøctir] Ac tilf.: thet sker. | 174,30 allen] Abc: hwargie.

296