185 Bearbejdelsen af Luthers "Bedebog". 1526. Trykt i Rostock 1526, men Trykkestedet er ikke angivet og Aaret fremgaar kun af Dateringen under Fortalen. Et eneste Eksemplar, som Klevenfeldt har ladet indklæbe paa stærkt Papir og indbinde i Læderbind, og som senere er gaaet over i Hielmstiernes Bogsamling (Nr. 174,4·) og med denne til Det kgl. Bibl., er bevaret og har været Tekstgrundlag. Afvigelser herfra angives med delvis Undtagelse af Rettelserne s for f, n for u, c for e og omvendt.

187,2 og 6 Nielsen] Nielsz; saaledes er i det følgende sz opløst til -sen i Patronymika. 188,8-9 og3O samme] Rett.af Udg. 306 fra samen, ligesom 195,19; 196,2 2 og oftere i dette Skrift og i Svaret til Hans Mickelsen. | 189,5 støre] Rett. fra store. | 189,6 screffuedt] Rett. fra scressnedt. | 189,8 snarlighe] Rett. fra suarlighe.

| 189,13 Antichristi] Rett. fra Antrchristi. | 191,14 mistrøst] Rett.fra mistrost. | 192,1 thet] Fejt for ther? | 192,7 fremmede] Rett. fra fremende; jfr. 188,8-9. | 195,19 og 196,22 samme] Rett. fra samen. | 196,29 help] Orig.: hulp, burde vare: hielp (jfr. L. 20 og S. 40,25). | 197,7 bruge] Rett. fra bryge.

| 197,18 med dyr] Trykfejl i Orig. for mod dyr. | 198,1 for tymeligt] Trykt i et Ord i Orig. | 198.11 redt] d: ret, næppe Fejl for rede. | 199,29 andhre] Rett. fra addhre | 201,7 hemble] Tilf. af Udg. (udfaldet i Orig. ved Linieskifte). | 201,10 wenneris] Trykfejl i Orig. for vwenners. | 201,16 og 29 trecte] Vist Trykfejl for trette. | 201,18 eth] Vist Trykfejl for och (maaske i Mskr. skrevet &). | 201,28 icke] Tilf. af Udg. efter Luthers Tekst. | 202,28 vbeqwemme] Rett. fra vbeqwemen; jfr. 188,8-9. | 204,5 vndertrocte] Vist Trykfejl for vndertrøcke.

| 204,21 aff snybber] Rett. fra aff snybbør. | 205,28-29 samtycke] Rett. fra somtycke. | 206,13 huercken] Rett. fra huerckem. | 206,23 ther] Vist Trykfejl for theris. | 206,29 till] Rett. fra tlll. | 207,8 redslekiærlighedt] Vist Trykfejl for redsle, kiærlighedt, idet der er sat Bindetegn i St. f. Komma ved Linieskifte. | 2o7,9 kortellige] Rett. fra kortelliged. | 207,13 paa kall] Skilletegn herefter mgl., maaske paa Grund af Linieskifte.

| 207,21 aandellige] Orig.: aandelligs, vist bedre: aandelligh.

| 208,8 meningh] Rett. fra meninhgh. | 208,10 wy] Rett. fra by. | 208,21 wore] Rett. fra worr. | 209,9 sahtmodighed] Trykfejl i Orig., jfr. L. 15. | 2O9,11 haardheedt] Rett. fra haadheedt (Luther: bitterkeyt ligesom S. 230,7-8). | 210,12 fattigh] Rett. fra fattigf. | 210,13 besluttis] Rett. fra wesluttis.

| 210,14 affled] Rett. fra afflod. | 210,14 mod] Trykfejl i Orig. for med. | 210,23 fordettinger] Rett. fra fardettinger.

| 211,13 andhet ten] Fejl i Orig. for andett en. | 212,14 sckünde] Orig. har ikke ü men u med et lille o over, jfr. II, 4,14.

| 212,26-215,I8 Disse Vers findes i to noget forskellige Former i P. H.s Optegnelsesbog, GI. kgl. Saml. 1551, 4to, først med P. H.s Haand Bl. 12a-13b, og umiddelbart derefter, Bl. 13b-14b, gentaget med anden Haand og med Noder til I. Vers. Fra disse 307 Optegnelser, som senere vil blive optrykt, hentes her enkelte Varianter.Den første betegnes her b, den anden c. | 213,4. blwffuer]b:bliffuer; c:worder. | 213,14 helligdages] bc: helligdags. | 213,15 ordt] = c; b: low. | 213,20 thin] Mgl. i bc. ] 214,5 herrens] Rett.fra herres; bc: herrins. | 214,17 aff] Rett. fra off; bc: aff. 214,19 met mindhe] Mgl. i bc (indkommet fra 215,10?)

| 215,3 og] Trykfejl her for oc. | 215,3 løhen] b: løghen (c anderledes). | 215,18 sorg'] Trykfejl her for sorg,-.Herefter har bc endnu et Vers til Besluttelse. | 216,16 forhuerffue] Rett.fra forherffue. | 216,25 som] Rett.fra fom. | 216,30 falst] Rett.fra fast. | 216,31 leffuendis] Rett. fra loffuendis (Luther: lebendiger). | 220,23 fordommelighe] Maaske Fejl for fordømmelighe (Luther: verdampte). | 221,4 all] Fejl for alle; menniskins er Flertal. | 221,16 gaffne] Der staar Nasastreg over a, jfr. S. 97,6; 103,29. | 221,18 troo] Rett.fra tron. | 222,20 oc saa oc] Fejl for oc saa at. | 222,24 tingh] Rett. fra tinhg. | 223,10 forsambled] Rett. fra forsamwled. | 223,18 salig] Rett. fra saulig. | 223,27 mit] Rett fra met.

| 224,2-225,2 Dette Blad er i Klevenfeldts Tid indklæbet forkert, saa at Bagsiden er forrest. | 224,8 som] Rett. fra son.

| 224,17 legomme oc] Rett.fra logomme oc. | 225,22 vskyllidig] Trykfejl ved Linieskifte for vskyllig el. vskylldig. | 225,22 tryghed] Rett.fra tryhged. | 225,24 och nød] Derefter vist glemt och. | 225,24 giede fuld] Rett.fra glede, fuld.

| 227,6 saar] Vist Fejl for saare. | 229,24 og 231,2 og 5 komme] Rett. fra kommen; jfr. S. 188,8-9. | 231,3 macht] Rett.fra mache. | 231,24 F6a] Skal vare F7a. 232,11 F6b] SkalværeF7b. | 232,26 F7a] Skal være F8a. | 233, 10 F7b] Skal være F8b. | 233,14 samme] Rett. fra samen; jfr. S. 188,8-9. | 233,24 end] Herefter mgl. vist han. | 235,6 splydactige] Rett. fra spyldactige. | 235,22 legomme] Rett. fra logomme. | 235,25 cristendomme] Fejl i Orig.for cristendomen. | 236,17 tacknemmelighe] Rett. fra tacknemmellghe. | 236,18 o] Rett. fra oc. | 236,24 ware] Trykfejl i Orig. for wore. | 237,11 fare] Rett. fra fære. | 239,24 døb] Trykfejl i Orig. for dob. | 239,25 fæstellige] Maaske Trykfejl for fastellige. | 239,25 lyffte] Rett.fra lffyte. | 239,26 forbædris] Rett. fra forbædis. 239,3o wijszdom] Rett. fra 308 bijszdom. | 240,3 liffue] Rett. fra liffde. | 240,8 opreysse] Rett. fra oprysse. | 240,12 beschelt] Vist Fejl for bestholt (Luther: umbgeben). | 240,21 fraa] Rett. fra froa. | 241,1 fraa] Rett. fra frag. | 241,9 bønhorde] Vist Trykfejl for bønhørde. | 242,10 fruct] Rett. fra fryct, jfr. L. I8. | 242,15 the] Trykfejl i Orig. for thet. | 242,28 Summe] Rett. fra sumen; jfr. S. 188,8-9. | 243,4 Hierosalems] Orig.: Hierosolems, jfr. L. 7. | 243,16 søffwe] Trykfejl i Orig. for soffwe.

| 243,I7 folck] Rett.fra følck. | 244,9 forfærilse] Rett. fra forfærllse. | 244,14 enisthe] Rett. fra emitge. | 244,27 oc] Rett. fra ac. | 247,27-28 syndhere] Trykfejl i Orig. for syndher. | 248,8 wær] Trykfejli Orig. f or war. | 248,15 bleffue] Maaske Trykfejl for bleffne. | 248,21 saa hord] Rett. fra saa ath hord. | 249,19 fortij] Rett. fra førtij. | 249,25-26 betencker] Reet fra betecker. | 250,10 aff] Rett. fra oss. | 250,30 komme] Rett. fra komen; jfr. S. 188,8-9. | 251,28 hiærte] Rett. fra hiætte. | 251,29 synder] Rett. fra sydner. | 253,6 bliffue] Rett. fra blistne. | 253,11 wore]Rett.fra wort.

| 253,13-14 forthi] Rett. fra foc the. | 253,22 synd] Rett. fra syd. | 254,20 førmedelst] Saal. Orig. | 255,28 motte] Rett. fra morte. | 256,2 effther] Rett. fra effthe. | 256,16 vfructsommelighe] Rett. fra vfructsammelighe.