Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 1. Bind / ved Marius Kristensen. - 1932 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

258 Sendebrevet til Hr. Tyge Krabbe (1536) omtales af Paulus Helie selv i Svaret til Kong Gøstaff(II, S. 331) som een Cristelig wnderwiisning ther ieg haffde screffuet till erlig oc welbørdig mandt och strenge ridder her Tyge Grabbe, Danmarcks Riigis Marsk om thenne Luthers handell. Skriftet er nu ukendt og sandsynligvis tabt, men Indholdet er for en stor Del bevaret i Olavus Petris Modskrift: Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff som en lögnactigh Munck hetandes Paulus helie haffuer vthgåå latit emoot thet helga Euangelium som nw (aff gudz nådhe) år j liwset kommet)( Olauus petri MDXXvij. Stocholm. Heraf er de Stykker uddragne, som citeres efter Paulus Helie. Efter de mere sammenhængende Referater sættes spredte Citater, saaledes at Hovedstykkerne skilles fra det foregaaende ved en Streg og for større Overskueligheds Skyld nummereres med Romertal. Af Originaludgaven af Olavus Petris Skrift findes to Eksemplarer i Det kgl. Bibliotek, det ene i Hielrnstiernes 309 Samling (Nr. 229, 4·), det andet afleveret fra Universitetsbiblioteket. Hvor de afviger fra hinanden, betegnes det første ved H, det andet ved UB. Til Hjælp for dem, som vil benytte Sveriges Kristliga Studentrörelses Udgave af O. Petris Skrifter (I. Stockh. 1914) citeres denne Udgaves Side- og Linietal ved hvert enkelt Stykke. Her er, i Modsætning til i den svenske Udgave, Egennavne altid sat med stort Forbogstav.

262,9 warit] Rett. fra wairt. | 262,11 Huar] Orig. vist Hnar. | 263,23 trettenhundrade] Orig. trettenunndrade] | 264,1 behagar,] Komma tilf. (Linieskifte). | 265,18 och dödha] Saal. H; UB (og sv. Udg.) och the dödha. | 266,29 herres] Orig. hreres. | 268,15 döma] Orig. doma. | 275,7 apostlana] Orig. apstlana. | 276,25 Randnote Philip.] Orig. Philib. | 276,27 crone] H (og sv. Udg.) cone, UB corne. | 277,26 Äär] Orig. Aär. | 281,13 theres] Orig. tehres.