Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Tredie Del. Syv Theateraar 1849 -56

Offentlige Modartikler fra forskjellige Kanter til mit Forsvar udebleve dog ikke, og mange navngivne og anonyme Breve udtalte for mig deres Harme over den Uret jeg led, og bad mig endelig ikke at tabe Taalmodigheden, men holde ud i mit Kald. Iblandt disse Breve kom ogsaa et fra min trofaste Ven, Digteren Hertz, hvori han udtalte sin Forbitrelse over, at vore anseligste Blade ikke skammede sig ved at optage slige Angreb. I sin Vrede herover udbryder han til disse: "Hvad er dog dette? Kjende I ikke niere Eders lille Marie?" En Replik af Heibergs "Alferne", hvis Betoning altid havde rørt Hertz, naar jeg som Marie i Stykket udtalte disse Ord.