Heiberg, P. A. Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Forord.

Peter Andreas Heiberg indtager en saa fremragende Plads i det forrige Aarhundredes danske Literatur, at hans Skrifter have og ville beholde en stor literærhistorisk og kulturhistorisk Betydning. Men ikke blot fra dette Synspunkt fortjene de den Dag i Dag Opmærksomhed; de ere prægede af et saa bidende Lune, ere Udslag af en saa ejendommelig Forening af politisk-socialt Syn og digterisk Begavelse, at de ogsaa i rent æsthetisk Henseende frembyde megen Interesse. Det er en for vort aandelige Liv betydningsfuld Brydningstid, der afspejler sig i disse Skrifter, og netop nu, da Etatsraadinde J. L. Heibergs Bog om P. A. Heiberg og dennes Hustru saa vel som de senere fremkomne Levnedsskildringer og Brevsamlinger i særlig Grad har samlet Almenhedens Interesse om den mærkelige Mand, der baade som Skribent og Menneske indtog en saa markeret Plads i sin Samtid, og som levede længe nok til at se de Ideer, han i sin Ungdom og Manddom kæmpede for, en Menneskealder senere paa ny vaagne til Live her hjemme - netop nu tør man maaske haabe, at Læseverdenen vil gribe Lejligheden til ogsaa at lære selve hans Arbejder at kjende. Fra anden Haand forberedes der paa samme Forlag en udførlig literærhistorisk Karakteristik af P. A. Heiberg, til hvilken dette Udvalg af hans Skrifter vil afgive den stoflige Forudsætning.

Udgiverne have valgt at repræsentere Digteren med hans satiriske Roman "Rigsdalers-Sedlens Hændelser" med det deri h indbefattede Skuespil "Virtuosen", med Komedien "De Vonner og Vanner", med de to Stridsskrifter "Politisk Dispache" og "Sproggranskning", samt med et Udvalg af bans Viser. - Saa vidt muligt have vi bestræbt os for at ledsage Texten med oplysende Noter, saa vel i literærhistorisk Henseende som med Hensyn til Oversættelse af de efter Tidens Skik hyppig forekommende Citater fra fremmede Sprog. Det har været vort Maal at gjøre dette Udvalg saa let tilgængeligt som muligt for enhver Læser, hvorfor vi heller ikke have taget i Betænkning at gjengive de optagne Arbejder i den nu brugelige Retskrivning, uden at dog paa noget Sted Forfatterens Sprogform er ændret.

Vi have endelig at bringe vor bedste Tak til dem, der paa, forskjellig Vis have staaet os bi under Udgivelsen. Fru Etatsraadinde J. L. Heiberg har givet os sit Samtykke til dette Udvalg. Hr. Boghandler E. L. Thaarup har stillet sin sjældne og omfattende Samling af P. A. Heibergs Skrifter, særlig de med saa stor Omhu samlede Viser til vor Raadighed. Hr. Justitsraad F. L. Bang har overladt os en Samling Heibergiana, som dog ikke indeholder meget, som vi have haft Brug for til vort særlige Formaal, men som vil være af Betydning for den, der skal skrive Heibergs Biografi. Sndvidere maa vi takke Hr. Bibliothekar Vahl paa det store kgl. Bibliotek for den Utrættelighed, hvormed han har hjulpet os til de Oplysninger, vi søgte der, samt de mange andre, der paa forskjellig Maade beredvillig have staaet os bi ved det ikke lette Arbejde at forsone Udvalget med oplysende Noter.