Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Peter Andreas Heiberg indtager en saa fremragende Plads i det forrige Aarhundredes danske Literatur, at hans Skrifter have og ville beholde en stor literærhistorisk og kulturhistorisk Betydning. Men ikke blot fra dette Synspunkt fortjene de den Dag i Dag Opmærksomhed; de ere prægede af et saa bidende Lune, ere Udslag af en saa ejendommelig Forening af politisk-socialt Syn og digterisk Begavelse, at de ogsaa i rent æsthetisk Henseende frembyde megen Interesse. Det er en for vort aandelige Liv betydningsfuld Brydningstid, der afspejler sig i disse Skrifter, og netop nu, da Etatsraadinde J. L. Heibergs Bog om P. A. Heiberg og dennes Hustru saa vel som de senere fremkomne Levnedsskildringer og Brevsamlinger i særlig Grad har samlet Almenhedens Interesse om den mærkelige Mand, der baade som Skribent og Menneske indtog en saa markeret Plads i sin Samtid, og som levede længe nok til at se de Ideer, han i sin Ungdom og Manddom kæmpede for, en Menneskealder senere paa ny vaagne til Live her hjemme - netop nu tør man maaske haabe, at Læseverdenen vil gribe Lejligheden til ogsaa at lære selve hans Arbejder at kjende. Fra anden Haand forberedes der paa samme Forlag en udførlig literærhistorisk Karakteristik af P. A. Heiberg, til hvilken dette Udvalg af hans Skrifter vil afgive den stoflige Forudsætning.