Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Jeg er da kommen til Verden i en Papirsmølle i Sjælland. Aaret og Dagen kan være Verden lige meget. Hvad *

* * 4 Dag selv en Karl den tolvte blev født eller skudt, var en i sig selv ligegyldig Sag, med mindre Evropa for sin Roligheds Skyld skulde have fundet sig beføjet til at ønske ham ud af Verden en halv Snes Aar før end den 11te December 1718. Min foregivne Fader var en god, ærlig Papirsmøller, en ringe, men for en god Kristen som han meget beroligende Post. Thi da Forsynet efter hans Tanker havde bestemt ham til at være Møller, og Manden var begavet med en meget øm Samvittighed, hvori jeg dog ikke vil nægte, at der ofte blandede sig lidt farisæisk, saa takkede dan idelig Gud, fordi han ikke var kommet til at male Mel, da han ikke troede, at hans Kjød var stærkt nok til at imodstaa de Fristelser, som plejer at falde i denne Profession. For Resten levede Manden i en Tidsalder, da enhver skammede sig ved at være sin Profession bekjendt, og da en Mand af honnet Ambition altid maatte søge at faa Navn og Titel af det, han ikke var og ikke forstod. Paa en Tid, da man af yderste Kræfter arbejder paa Fabrikkers Ophjælpning, syntes han, at den Titel Fabrikør tilkom ham med lige saa god Grund som nogen Væver eller Garver, hvorfor han ogsaa antog den, saa meget heller, som den ikke koster Penge at faa eller at beholde, hvorved han altsaa fandt Lejlighed til at berolige sin medfødte baade Ærgjerrighed og Pengegjerrighed.