Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Samtalen faldt strax fra den forrige Materie, der, efter Værtens Forslag, var om Præmiers Udsætning for det overflødige danske Korns Opbrænding til Brændevin, hvorimod var vældigen bleven debatteret af Oppositionspartiet, som bestod af et Par stakkels Haandværkssvende, som af pure Patriotisme havde giftet sig og af samme Patriotisme maatte sulte med Kone og Børn paa en Tid, da der intet Arbejde var at faa for dem. Disse forsikrede, at de i mange Aar havde set og mærket saare lidet til denne foregivne Overflødighed. Sagen var endnu ikke saa vidt afgjort, at man kunde skride til Votering, om Kornet skulde opsvies til Finkel, eller efter et andet Projekt føres til Ostindien; man opsatte dens nærmere Afgjørelse til en onden Aften, af Frygt, som jeg siden mærkede, for min Herre, hvilken man just ikke havde den bedste Tro til; og da Sagen, ihvordan endog den endelige Beslutning maatte blive, nødvendig ved Præmiers Udsættelse vilde blive den kongelige Kasse til Byrde, saa fandt man ikke raadeligt at delagtiggjøre ham i en Sag, hvorimod han formodedes af al Magt at ville kabalere formedelst den Indflydelse, han havde paa Statens Finanser og deres Administration, især da det var bekjendt, at han virkelig besad den hos Mænd i deslige Embeder saa aldeles usædvanlige og rosværdige Dyd, at han var mere øm over Kongens og Landets Kasse end over sin egen.