Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Beskrivelsen paa et saadant Feltslag formoder man sig nu ventelig, men forgjæves! Den Ære ved Musernes Hjælp at besynge deres Heltebedrifter maa ikke være mig bestemt; thi imod Sædvane modtog hun Manden med al mulig Venlighed og med et Smil, der ikke vilde have klædet en Gratie ilde, naar man kun havde været i Stand til at skille derfra de uudslettelige Rudera, der ufejlbarligen vilde blive antagne for et fuldkommen Bevis, om hun af en Hændelse, paa Mistanke om at have myrdet sin Mand i Arrighed, skulde stilles for en fysiognomisk Inkvisitions-Kommission. Hemmelig underrettet om hendes Mands Rigdom, sørgede hun for ham, det bedste hun kunde, klædte ham af og hjalp ham i Sengen uden at lade sig mærke med den ringeste Misfornøjelse og vaagede over ham ved Siden af Sengen, indtil Søvnen, til Trods for det muntrende Brændevin, neddyssede ham i en lethæisk Rolighed.