Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

I vældige! I, som staa for Monarkens Trone! I, hvis Pligt det er, ikke alene at vaage over Kongens Person,

        

31 men ogsaa over Landenes Vel! at vejlede ham igjennem alle de utallige Labyrinter, hvori han alt for ofte maa vandre alene uden Vejviser! at skabe Lys i det Mørke, der omgiver ham, til Trods for den skinnende Glorie, som Uvidenhed maler om hans Hoved! O! kjender I et eneste af disse oven anførte Optrin, eller have I hort noget lignende af de utallige andre, som dagligdags tildrage sig, da ve eder, om I tie! ve ederr om I udi Overflødighedens Skjød lader haant om at redde en eneste fattig Broder, end sige eders hele Fædreneland fra Fordærvelsens Afgrund! Ve eder; om I ikke bære Landets Skrig ind for Monarkens Øren! om I ikke bortrydder alle de Hindringer, som en grundfalsk Politik har lagt i Vejen for denne Landeplages Afskaffelse! Landet er sygt, dødelig sygt, men endnu maa det ikke overgives. Værer dets Læger, og opretter eder derved Ærestotter i eders taknemmelige Medborgeres Hjærter, som Fædrenelandets Befriere! Men anser I eders Brødres Nød for Leg og Spil; glæder I eder ved, som skrevet staar, at kunne tugte os med Skorpioner; finder I eders Fordel ved Landets Forarmelse; da gid hvert et Bogstav, jeg skriver, maa blive en gloende Dolk i eders Hjærter, der kan pine eder kun med den tusende Del af eders Brødres Marter! da hvile Himmelens Forbandelse over eder og eders hele Slægt: Amen*)!