Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Jeg har ovenfor sagt, at Betler-Kompagniets vidtløftige Direktion endogsaa bestyrkede Kompagniets Varighed, og dette skylder jeg Læserne at bevise. Kompagniet, hvis Handel er udbredt over hele Byen, kunde umuligen holdes i Orden af en eller to Direktører, som da maatte holde Underbetjentere under sig. Disse vilde da, efter lovlig indført Skik og Vedtægt, sørge alene for sig selv og bedrage saa vel Direktionen som Aktiehaverne; men hvor alle Betjenterne ere fuldkommen lige, saa vel i Ære som i Fordel, der kan det ikke saa let lade sig gjøre, især hvor Direktionen er saaledes fordelt, at enhver Direktør blot drager Fordel af den ham alene betroede Andel, og hins Ordenens Vedligeholdelse vedkommer det hele Korpus.