Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det fortjener ikke heller en ringe Opmærksomhed at se, hvorledes denne Direktion har i lang Tid vidst at skaffe Kompagniets lovstridige Handlinger en fuldkommen Frihed. Man véd, hvor strængt Lovene forbyde Betleri, og hvor lidet Regeringens Forordninger ynde de gadestrejfende Tiggere; man véd, at de i et Arbejdshus skal tilholdes at fortjene deres Føde, at Overopsigten herover er anfortroet Politiet, og at Stodderkongerne staa under det. Ikke desto mindre ser man, at Stodderkongerne have vidst at svinge sig op til lovlige Direktører for et ulovligt Kompagni; paa hvad Maade de véd at forenes derom med Oberinspektionen, er noget, som er mig aldeles ubekjendt; saa meget synes imidlertid at være en afgjort Sag, at Oberinspektionen i lang Tid, i Steden for at standse Betleriet, har forvandlet sin Opsigt til et ordentlig Garanti.