Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Vel ser man undertiden Betlere at slæbes bort til Børnehuset af en Flok Stodderkonger; man glæder sig ved, at Love og Forordninger saa vel blive efterlevede, men, naar man kommer nærmere og med Gysen ser den Grusomhed, hvormed disse elendige paa Vejen behandles, de utallige græsselige Stod og Slag, som nedregner over de ulyksaliges Hoveder og af Pjalter ilde skjulte Lemmer, de buglede, blodige og sønderslagne Pander og Næser, som ikke sjælden ere Følger af denne grusomme Bortførelse; naar man hører Stodderkongernes gruelige Eder og Forbandelser, læser i deres Øjne deres indvortes kogende Had og Misfornøjelse over deres Vaabens slette Tilstand, samt inderlige Attraa efter at føre samme Slags mordiske Vaaben, hvormed Vægterne paa den lovformeligste Mande skiller Folk ved Liv og Lemmer; saa indser man lettelig, at noget ganske andet end Iver og Nidkjærhed for Lovenes Efterlevelse er det, der besjæler dem; hvad dette noget andet kan være, derom vil det efterfølgende oplyse.