Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det tillades, ligeledes paa oven anførte Grund, dem, som med Flod eller Kræft i Ansigtet ere ilde tilredte, samt dem, som med nogen anden udvortes Skade paa Benene eller andre Lemmer ere behæftede, at vise sig paa offentlige Gader, Stræder og Veje og der at blotte deres Skade for alle Folks Øjne, uagtet de ere andre Folk, og især frugtsommelige Koner, til Rædsel og Vederstyggelighed, og uagtet det strider aabenbare imod Forordningen af 24de Septbr. 1708, 1ste Post 12te Art.