Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Hvor Uenighed opkommer imellem Interessenterne angaaende Rang, Fortrin, Stemmerettighed eller andet, der maa Ancienniteten paa det strængeste iagttages; dog bemærkes, at et Fruentimmer har altid Fortrinet for en Mand, paa Grund af, at dette Kjøn bedre kan græde og følgelig bedre opvække Medlidenhed, Iblandt Fruentimmerne iagttages ogsaa Kangen saaledes, at den, som har flest Børn omkring sig, har altid Fortrinet. Til den Ende paaligger det saa vel Direktionen som Interessenterne at tilvejebringe saa mange Børn som muligt, og da man af Soldater, Matroser og andre, som formedelst deres Kvalitet ere personligen udelukkede fra Kompagniet, meget let for en billig Pris kan faa Børn til Leje, saa anmodes 40 enhver om at stræbe, at denne ny Næringsvej ikke bliver udyrket.