Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Da den Kunst, paa en behændig Mande at tilvende sig andres Ejendom, nu er steget til en høj Spidse, og den virkelig synes at henhøre til de skjønne Videnskaber, saa har Direktionen, for ogsaa at vise, hvor højt den ærer det skjønne, sluttet en ordentlig Kommercetraktat med en stor Del af den jødiske Nation, der imodtager, imod en billig Fordel, de Vare, som Kompagniet paa denne Maade titforhandler sig. Det bliver altsaa enhver af Interessenternes Pligt heri at undervise den tilvoxende Ungdom og at lære dem de Kneb, hvormed de kan undgaa farlige Folks Opmærksomhed. Dette vil med Tiden blive Kompagniets fjerde Grundstøtte; thi skulde end Politiet en eller anden Gang faa i Sinde at modsætte sig denne Næringsvejs Opkomst, saa véd dog Direktionen......
cætera desunt.