Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Tanker ere toldfri, er et gammelt Ordsprog; men det er kuns i de allerseneste Tider, at dette er bleven en Sandhed i *

43 Dannemark. Der var en Tid, for ikke meget længe siden, da de bleve behandlede netop som kontrabande Vare, vare toldfri, saa længe, som ingen vidste, at de vare til, men aldrig saa snart fik de theologiske og politiske Støvere opsporet dem, før end de bleve trækket frem og konfiskerede, og Tænkeren behandlet som en Smughandler. Da vare Religionens og Theologiens hellige Skranker fornedrede til at være et aandeligt Rasphus; Pinebænke vare sammensatte af store og smaa Forklaringer, Dogmatiker, theologiske Kompendier og Systemer for den ugudelige Synder, hvis Geni var dumdristig nok til at vove og lykkelig nok til at udføre et stort Foretagende, at vandre i Frankeriges store la Fontaines og Kjætteren Voltaires Fodspor.