Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Kongens Interesse, Hans Majestæts hoje Fordel ere Talemaader, som nu om Stunder ere blevne Embedsmænds almindelige Feltskrig, naar de drage til Felts imod deres Medundersaatter. Kongens eller, kanske rettere sagt, Statens Interesse er et af de store Maal for den redelige Embedsmands * 47 Bestreebelser, men ogsaa tillige den Maske, hvorunder den nedrige skjuler sig, naar han med Despotismens Ris tugter sine Brødre, som Monarken selv ene og alene vil styre med Naadens og Mildhedens Septer.