Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Ingen Steder kan Statens Interesse, efter mine Tanker, saa let komme i Kollision med Borgerens Frihed som i Toldbodsager. Jeg tror, og det ikke uden Grund, at mine Penge ere min Ejendom, og at jeg med dem har Lov til at handle efter eget Godtbefindende; men Lovene have ogsaa gyldige Aorsager, som sige: Denne Handelsgren maa du ikke benytte dig af; disse Vare maa du ikke kjøbe, ikke sælge, ikke handle med. Her er en Kollision, men her saa vel som ved mange flere Lejligheder maa politiske Omstændigheder gjøre et Indgreb i mine naturlige Rettigheder. Naar Forordninger forbyde den norske handlende at indføre fremmede Kornvare og befale ham at bringe sine paa en lovlig Maade i Vestindien tilforhandlede Vare til Kjøbenhavn, saa skriger han over sin Friheds Forlis og over trykkende Lænker; om han har Ret dertil eller ikke, det er her ikke Sted til at afgjøre, derfor tier jeg; thi om jeg sagde, at han havde Ret til at klage, saa blev jeg dog Læseren Bevis skyldig for min Paastand, og dette Bevis vilde lede mig alt for langt fra min Vej.