Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

At Lovgiveren har Rettighed til at byde, at visse Vare skal anses for Kontrabande, derom kan vel ingen tvivle. At 48 han, ved at paalægge en enorme Afgift paa visse Overdaadigheds-Vare, virkelig gjør dem til Kontrabande, naar han finder Aarsager, hvorfore de ikke rent bør forbydes, det viser daglig Erfarenhed at ske, og derimod kan Fornuft og Billighed heller ikke indvende noget. Men naar den samme Erfarenhed viser, at det er umuligt at hæmme Yppigheden, naar ikke den yderste Armod gjør det, og at de Overdaadigheds-Vare, som nu næsten ere blevne til en uundgaaelig Nødvendighed, ikke kan forskaffes her i Landet, da er det, at Patrioten maa ønske den største Varsomhed i at træffe Middelvejen imellem Statens Interesse og Borgerens Frihed og Ejendom.