Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Den, som vi lønner vel, bør ogsaa vise os Troskab i den Sag, som han lønnes for, i alt andet maa han gjærne for os være et Skarn. Der bør altsaa ubrødeligen holdes over, at ingen af Spionerne selv ere Kontrabandittere; og naar det imod Formodning skulde indtræffe, da kan der ikke statueres for stort Exempel paa Forbryderen. Jeg holder for, at han 54 med sin hele Familie bor uden Naade straffes paa Livet, og det stiax uden Ophold, naar han gribes, paa det han ikke, som andre grove Forbrydere, skulde under en lang Arrest finde Lejlighed til at undløbe. Alle de Personer, som paa nogen Maade enten middelbar eller umiddelbar have været behjælpelige heri eller og fortiet Forbrydelsen, naar de vidste den, bor være lige Straf undergivne, ligesom Skipperen paa det Skib, der har bragt disse Vare hjem, og hver levende Sjæl fra Oberstyrmanden til Skibshunden; ja for end mere at gjøre en saadan Forbrydelse umulig, var det ikke af Vejen, at der med udenlandske Magter blev sluttet Traktater, hvorefter endogsaa Afsenderen burde forfalde i samme Straf.