Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Hr. A. (thi naar jeg vil kalde ham saaledes, saa kommer det ingen ved, enten han havde dette Bogstav i sit Navn, eller ikke) var født af skikkelige og ærlige Forældre, det er at sige: ingen af hans Forældre vare døde i Børnehuset, Rasphuset, Slaveriet eller under Skarpretterens Haand; de vare begge lovmæssigen henrettede af en promoveret Dr. med., begravede med Sangklokkerne og havde givet hvide Handsker til Studenterne paa Regensen. Faderen var af det Slags Embedsmænd, hvis Indkomster ere saa ubetydelige, at de ikke ere i Stand til at 59 give deres Børn en god Opdragelse, med mindre Faderen selv vil indskrænke sig til ingen Maitresse at holde, og Moderen vil afstaa sine Prætensioner paa en abonneret Loge om Vinteren og en ny Silkekjortel, samt en halv Snes Dyrehavs-Rejser hver Sommer. Den lille A.s Fader havde ingen Afholdenheds-Gaver, og hans Moder var bange for at fortørne Gudinden Kirsten Pil, og følgelig maatte Drengen se til, hvad han kunde lære iblandt et Hundrede andre Drenge i en offentlig Skole. Hans medfødte gode Geni udrettede dog saa meget hos ham, at han i sit femtende Aar, da han stod til Konfirmation, ganske godt kunde oplæse paa én Fod Pontoppidans hele Forklaring, med samt de indstregede Stykker, ikke at tale om Luthers lille Katekismus, der var et Smørrebrød for ham. Han skrev ogsaa ganske godt efter linieret Papir og regnede hele Kramers Regnebog igjennem; af Søren Mathiesens derimod kunde han ikke regne et eneste Stykke, hvilket heller ikke var at forlange, da han aldrig i sin Skolegang havde set den.