Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

I Krigens Tid var hans Principal bleven mistænkt for, at han imod Love og Traktater under sit Navn udrustede, tilladede og afsendte Skibe, som hel og holdne med Ladning og alt tilhørte de krigende Magters Undersaattere. Saaledes blev et af hans Skibe, som gik under dansk Flag og med danske Dokumenter, af en engelsk Kaper optaget som et Skib, der tilhørte Hollænderne tillige med Ladningen. Kjøbmanden 61 saa vel som alle hans Folk bleve paalagte Ed, og de so'r paa, at Skibet ikke tilhørte nogen Hollænder, med den Reservation i deres Tanker, at det tilhørte en tysk Kjøbmand, som var bosiddende i Amsterdam.