Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

"Nu begriber jeg da," sagde A., "hvorledes det kan gaa til, at vores Fabrikker, foruden at ruinere Kjøbmnnden, ogsaa ødelægger sig selv; men det gjælder dog, Gud ske Lov, ikke om alle. Man har, for Gxempel givet Privilegier til Kattuntrykkerier i det Slesvigske, og med den storste Glæde maa enhver Patriot se Virkningen deraf. De dèr forarbejdede Vares Pris og Bonitet ere sandanne, at man skulde sværge paa, at det vare engelske og tyske Kattuner." - "Man skulde sværge paa," afbrød hans Ven ham; "nej, sværg ikke derpaa, thi der staar jo danske Stempler paa, og endnu har ingen paataget sig at bevise, at de engelske eller tyske Stempler ere afklippede." - Og dermed forlod han A. i dybe Tanker om, hvad Vej han skulde tage med sin Handel.