Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

da at give en Ansogning ind til Kongen om dette Laan, men det blev afslaaet. Bekymret vilde han forlade Paris, men ved Lejlighed fik han en fornemme Herre i Tale, hvilken han underrettede om, hvad der havde tildraget sig "Hvod vil I give mig," sagde denne Mand - for i frankerig siger alle store Herrer I til Folk - "hvad vil I give mig, om jeg kan forsyne Eder med et godt Raad?" - "Min Erkendtlighed ligger i denne Obligation," svarede han, "som jeg herved giver Dem." - "Godt," sagde Herren, "I er en Nor, at I har begjært kuns fem Tusende Rigsdaler; hvad kan I udrette dermed, naar Douceurerne fraregnes? Nej! gjør Beregningen om, vis, at I behøver tyve Tusende Rigsdaler til at sætte Fabrikken i behørig Gang med, og da skal I se, det ikke afslaas, thi da kan vedkommende gjøre sig Facit paa, at I er i Stand til at give gode Douceurer." Fabrikøren fulgte Raadet, og hans Ansøgning blev strax bevilget, hvorpaa han indløste sin Obligation og rejste hjem. Nogle Aar efter gjorde han en klog Bankerot, hvorved Kongen tabte den hele Summa.