Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Konen kom til og stillede Alarmen, samt reddede den arme Bonde, hvilket hun meget ofte havde gjort; thi til Ære for - jeg véd ikke, enten jeg skal sige Manden eller Konen - havde hun saa megen Magt over hendes Mand, at hun altid kunde styre hans hidsige Sind. Rimeligvis bar han saa stor Ærbødighed for hendes fortræffelige Egenskaber, som han ved et langvarigt Ægteskab nødvendig maatte have lært at kjende, at han skammede sig ved ikke at følge hendes Overtalelser; og hendes utrætteligen anvendte Flid for at udstudere hendes Mands Sindelag og Tænkemaade havde ogsaa lært hende, hvad Vaaben hun maatte bruge for at bøje ham efter sin Vilje, hvilket hun ogsaa mesterligen udførte, uden at man dog kunde sige, at hun benyttede sig af sine sejerrige Vnaben til andet, end til at afholde hendes Mand fra de Fejltrin, * 118 hvortil hans heftige Temperament og ikke ædle Tænkemaade ofte forledede ham.